امروز : ۷ خرداد ۱۴۰۳
En
مناقصه شرکت جمکو
آگهی سرویس ایاب و ذهاب

شركت صنايع ماشينهاي الكتريكي جوين (جمكو) در نظر دارد سرويس اياب و ذهاب پرسنل خود را بمدت يكسال در مسير سبزوار – شركت جمكو (اتوبوس) و مسير جوين – شركت جمكو (ميني بوس) را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

دانلود اسناد