امروز : ۱۱ تیر ۱۴۰۱
مناقصه شرکت جمکو

شرکت جمکو در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط مندرج در اسناد ذیل به پیمانکار حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

دانلود اسناد