امروز : ۲ مرداد ۱۴۰۳
En
گواهینامه ها و استاندارد ها
ردیف گواهینامه نمایش
1 گواهینامه جامع مدیریت کیفیت -ISO 90001-2015 مشاهده
2 گواهینامه رسیدگی به شکایت مشتریان -ISO10002-2018 مشاهده
3 گواهینامه رسیدگی به رضایت مشتریان -ISO10004-2018 مشاهده
4 HSE-MS مشاهده
5 - گواهینامه سمتا-پروانه صلاحیت همکاری با وزارت دفاع مشاهده
6 گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001-2018 مشاهده
7 گواهینامه CE الکترو موتور تهویه دود (SMOKE) مشاهده
8 گواهی عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) مشاهده
9 گواهینامه جامع مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 مورد تایید IAF مشاهده
10 گواهینامه مدیریت زیست محیطی -ISO14001-2015 مشاهده
11 گواهینامه AVL نفتی مشاهده