امروز : ۶ بهمن ۱۴۰۰
گواهینامه ها و استاندارد ها
ردیف گواهینامه نمایش
1 گواهینامه CE مشاهده
2 گواهینامه موتورهای ضد انفجار (نوبل) مشاهده
3 گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مشاهده
4 گواهینامه تایید آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مشاهده
5 گواهینامه رسیدگی به شکایت مشتریان مشاهده
6 گواهینامه HSE مشاهده
7 گواهینامه تست حریق از شرکت ددال بلغارستان برای الکترموتورهای اسموک در دامنه توانی 5.5 تا 400 کیلووات مشاهده
8 گواهینامه CE ضد انفجار مشاهده
9 گواهینامه CE ضد انفجار مشاهده