امروز : ۱۱ تیر ۱۴۰۱
فرم پرسش نامه مسئولیت های اجتماعی

تحلیل مستمر میزان رضایت ذی نفعان، یکی ازاهداف کالن در جهت تعالی شرکت جمکو می باشد. بر این اساس، پرسشنامه ای به قصد بررسی میزان ایفای »مسئولیت اجتماعی « تدوین شده است تا امکانی برای ثبت نظرات و سنجشِ رضایت ذی نفعان و مطالعۀ جوانب مختلف این موضوع فراهم آورد.
شما می توانید به عنوان نمایندۀ گروهی از ذی نفعان، ما را در سنجش میزان رضایت مندی خود از فعالیتهای شرکت جمکو یاری دهید. مطالب مندرج در این پرسشنامه و پاسخ های ارسالی از سوی تمامی کاربران، کامالً محرمانه خواهد بود.

مشخصات مشتری:

۱-میزان آشنایی شما با شرکت جمکو در چه سطحی است؟
۲ -شرکت جمکو را به لحاظ ویژگیهای مطرح شده چگونه ارزیابی می کنید؟

- شرکتی مدرن است؟

- شرکتی فنی و متخصص است؟

- شرکتی خالق و رو به رشد است ؟

3 -تبلیغات شرکت جمکو را از طریق چه رسانه ای مشاهده کرد هاید؟
4 -تاثیرگذاری شرکت جمکو بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه محلی به چه میزان می باشد؟
5 -میزان توجه شرکت جمکو به حفاظت از محیط زیست، عدم انجام فعالیت های مخرب زیست محیطی، رعایت قوانین مرتبط با سالمت جامعه چه مقدار می باشد ؟
6 -سهم شرکت جمکو در اجرای برنامه های آموزشی با هدفِ توانمندسازی و توسعۀ مهارت ها در جوامع محلی چه میزان است؟
7-عملکرد شرکت در تعامل با شهرداری ، بخشداری ،دانشگاه ها و....چگونه ارزیابی می کنید؟
8 -از دید شما ایفای مسئولیت اجتماعی شامل کدام یک از موارد زیر می شود؟

انجام کارهای عام المنفعه :

رعایت حقوق کارکنان :

کمک به اشتغال زایی :

توجه به حفظ محیط زیست :

9 -عملکرد شرکت جمکو در خصوص اطالع رسانی از اهداف ، برنامه ها و تولیدات خود به جامعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
۱0 -میزان رضایتمندی از رعایت تعهدات قراردادی و تعامالت مالی شرکت جمکو را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱۱ -شرکت جمکو به چه میزان عدالت و ایجاد فرصت های شغلی برابر در جامعه رعایت نموده است ؟
۱۲ -مشارکت شرکت جمکو در رابطه با سالمت کارکنان و مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای چگونه ارزیابی می کنید؟
۱3 -شما جزو کدام دسته از ذی نفعان شرکت جمکو هستید؟
۱4 - برداشت کلی شما ازشرکت جمکو به عنوان عضوی مسئول در جامعه به چه میزان است؟

آدرس دفتر مرکزی :تهران، خیابان طالقانی، بعد از چهار راه بهار، خیابان جهان، بن بست بنیاد، پلاک 2، واحد 1

تلفن : 77532544 021

ایمیل : sales@jemcomotor.ir

آدرس کارخانه :خراسان رضوی- سبزوار- کیلومتر 45 جاده اسفراین

تلفن : 44020 051