شرايط شركت در مناقصه – (فرم شماره 1)

2017-07-30T07:23:28+00:00جولای 30th, 2017|Categories: News|Tags: |

شرايط_شركت_در_مناقصه_فضاي_سبز_فرم (فرم الف ) شرايط شركت در مناقصه   1-متقاضيان جهت شركت در مناقصه بايستي برگ پيشنهاد قيمت خود را همراه ساير مدارك خواسته شده در پاكت دربسته و ممهور به مهر شركت حداكثر تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه شنبه 18/05/96 تحويل امورحقوقی و قراردادها نمايند . 2- به منظور تضمين انجام كار متقاضيان بايستي [...]