عنوان آگهی نوع مهلت دریافت سند تاریخ انتشار دریافت فایل
مزایده ضایعات مزایده 1400/07/03 1400/06/23 دریافت