عنوان آگهی نوع مهلت دریافت سند تاریخ انتشار دریافت فایل
مزایده ضایعات مناقصه 1400/03/08 1400/02/28 دریافت