اعضـای هیئـت مدیــره

محمد رستمی
محمد رستمیمدیر عامل
کارشناسی ارشد مکانیک
قاسم قاسمیرئیس هیئت مدیره
امیر رشیدی کرمانیعضو هیئت مدیره
سید جمال الدین حسینیعضو هیئت مدیره
مرتضی رضائیعضو هیئت مدیره