معرفـی مدیــران

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمـت : مدیریت عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
پست الکترونیک: ceo@jemcomotor.ir