گفتگوی جناب مهندس محمد رستمی مدیریت محترم عامل با رادیو ایران