آرزو نمیکنم که بیایی
آرزو میکنم وقتی آمدی چشمانم شرمسار نگاهت نشود
چون همه میدانند که می آیی…
آغاز امامتت مبارک آقای ما…