مناقصه فضاي سبز -فرم ب

 

 

 

 

( فرم ب )

 

 

مدير عامل محترم شركت صنايع ماشينهاي الكتريكي جوين – جمكو

 

با سلام

        احتراماً پيرو آگهي برگزاري مناقصه امور خدمات نظافتي و فضاي سبز آن شركت و با توجه به ضرورت شفافيت در اعلام نرخ از سوي شركت كنندگان در مناقصه براي مقايسه دقيق قيمتها و مشخص شدن مبلغ پرداخت دستمزد ماهيانه به كارگران طبق قانون كار در سال 96 و با توجه به مدت پيمان ضمن قبول شرايط اعلامي توسط شركت جمكو در آگهي مناقصه فرم الف و ساير موازين قانوني و قراردادي پيشنهاد خود را ذيلاً به آن شركت اعلام مي نمايد .

 

 

فرم پيشنهاد قيمت  جهت انجام خدمات فضاي سبز شركت جمكو به مدت 12 ماه از تاريخ عقد قرارداد

قيمت ماهيانه به عدد (ريال) قيمت ماهيانه به حروف (ريال)

 

 

فرم پيشنهاد قيمت خدمات و نظافتي شركت جمكو به مدت 12 ماه از تاريخ عقد قرارداد

قيمت ماهيانه به عدد (ريال) قيمت ماهيانه به حروف (ريال)

 

تاريخ تكميل

 

نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده و سمت ايشان                                            مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده