شرایط گارانتی

مواردی که شامل گارانتی محصولات شرکت جمکو نمی شود.

تمامی خسارات ناشی از بلاهای طبیعی، نصب قطعات غیر اصلی و غیر استاندارد، استفاده نادرست از الکتروموتور، تعمیرات خارج از از شبکه نمایندگی های مجاز، عیوب ناشی از انجام سرویس های دوره ای و استهلاک قطعات مصرفی خارج از پوشش گارانتی می باشد.در صورتیکه قطعات غیراصلی وغیر استاندارد بر روی موتور نصب گردد در صورت بروز ایراد نه تنها آن قطعه گارانتی نمی باشد، بلکه چنانچه موجب آسیب رساندن به سایر قطعات شود هزینه رفع ایراد مشمول گارانتی نخواهد بود.

  • آسیب های وارده به دلیل استفاده بیش از ظرفیت مجاز بار

  • آسیب های وارده بر اثر نگهداری نادرست و یا نامناسب موتور

  • آسیب هایی که بر اثر استفاده از گریس، و دیگر مواد غیر استاندارد و تایید نشده توسط شرکت بوجود آید

  • آسیب هایی که به تشخیص کارشناسان شرکت بر اثر بی توجهی مالک به موارد نگهداری و سرویس های دوره ای ذکر شده در دفترچه (کاربری)ایجاد شده باشد.

  • صدمات ناشی از هر گونه حمل و نقل غیر اصولی

  • تعمیرات و یا سرویس انجام شده در خارج از شبکه نمایندگی های مجاز باعث ابطال گارانتی می شود.

  • مخدوش نبودن شماره سریال روی پلاک مشخصات الکتروموتور

  • در صورت نصب وسایل اضافی غیر استاندارد و یا استانداردتوسط مراکز غیر مجاز منجر به بروز عیب در سیستم الکتریکی و الکترونیکی و یا به واسطه آن در سایر قطعات موتور شود، تحت پوشش گارانتی نخواهد شد.