شرايط_شركت_در_مناقصه_فضاي_سبز_فرم

(فرم الف )

شرايط شركت در مناقصه

 

1-متقاضيان جهت شركت در مناقصه بايستي برگ پيشنهاد قيمت خود را همراه ساير مدارك خواسته شده در پاكت دربسته و ممهور به مهر شركت حداكثر تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه شنبه 18/05/96 تحويل امورحقوقی و قراردادها نمايند .

2- به منظور تضمين انجام كار متقاضيان بايستي 20ميليون ريال مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا به صورت نقدي به شماره حساب شركت جمكو20452045 بانك اقتصاد نوين واريز و اصل فيش بانكي و يا ضمانت نامه را داخل پاكت قرارداده .

3- در صورت انصراف برنده مناقصه كل مبلغ سپرده به نفع شركت ضبط و نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم اقدام مي شود .

4-هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

5-شركت در مناقصه به منزله قبول كليه شرايط درج شده در اسناد خواهد بود .

6-مدت اجراي كار براي انجام خدمات نظافتي وتوسعه فضاي سبز يكسال از تاريخ عقد قرارداد مي باشد .

7-شركت جمكو در قبول يا رد پيشنهاد واصله از سوي پيمانكاران مختار است .

8-فرم شرايط شركت در مناقصه بايستي مانند ساير مدارك توسط پيمانكار مهر و امضاء شود .

9- لازم است كليه پيشنهاد دهندگان پيشنهادات مورد نظر را در دو پاكت الف و ب به شرح ذيل تحويل امور اداري نمايند .

پاكت الف- حاوي اصل فيش واريزي و يا ضمانت نامه معتبر واريزي به مبلغ20بيست ميليون ريال ، سوابق شركت ، اساسنامه و آگهي تاسيس شركت و تاييد صلاحيت از اداره كار  وامور اجتماعي مي باشد .

پاكت ب حاوي فرم شركت در مناقصه ، پيشنهاد قيمت

10- به پيشنهاد مبهم ، مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقررارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

 

 

 

11- پيشنهاد دهنده متعهد مي گردد كه مشمول قانون ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در مناقصات دولتي ( مصوب ديماه 1337 ) نمي باشد .

12- شركت خدماتي موظف است برابر قوانين كار و امور اجتماعي حق و حقوق كارگران را پرداخت كند .

13- پيمانكار مي بايست تمكن مالي لازم را جهت حداقل 2 ماه حقوق و مزايا كامل افرادي كه جهت انجام موضوع قرارداد به كار مي گيرد داشته باشد.

14- تهيه مواد شوينده پاك كننده ،  مايع دستشويي  ، كود ، سم و مواد مصرفي به عهده كارفرما ،    مابقي لوازم  و ابزار كار بعهده پيمانكار مي باشد

15- پيمانكار موظف است يكنفر بعنوان نماينده خود درتمامي ساعت كار جهت انجام         هماهنگي هاي لازم به كارفرما معرفي نمايد .

16- پيمانكار متعهد مي گردد بدون توافق كارفرما نيروهاي فعلي مشغول به كار را تغيير ندهد و يا اخراج ننمايد .

17- كارفرما مي تواند حداكثر تا 25% از حجم قرارداد را با همان قيمت اعلامي توسط پيمانكار  كاهش يا افزايش دهد . تلفن تماس 71-58285269-051

 

نام و نام خانوادگي پيشنهاد د هنده                                                                                           امورحقوقي و قراردادها

  همراه با ذكر سمت قانوني ايشان                                                                                                              

            و مهر و امضاء