ديدار و مذاكرات مديریت محترم عامل جناب آقای مهندس رستمي و معاونت محترم بازرگاني جناب آقای دكتر جمشيدي با هيئت تجاري از كشور سوريه در اتاق بازرگاني ايران؛ ٩٧/٠٧/٢٨