حضور فرماندار محترم و رئیس اداره کار و رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان جوین به مناسبت هفته صنعت و معدن در شرکت جمکو و تقدیر و تشکر از مدیریت محترم شرکت