نشست هئیت مدیره شرکت جمکو با فرماندار محترم، رئیس اداره کار و اعضای کمیسیون کار و کارگری شهرستان جوین به مناسبت هفته کار و کارگر.

8 اردیبهشت ماه 98