به اطلاع کلیه نمایندگان و مشتریان محترم می رساند شماره تلفن کارخانه این شرکت به 05144020 تغییر یافته است.