استاتور الکتروموتور غول پیکر آمریکایی در حال تعمیر و تکمیل شدن جهت تحویل به مشتری