انجام موفقیت آمیز تست ضد انفجاری الکتروموتور 300 کیلووات شرکت پتروشیمی رجال در آزمایشگاه ضد انفجار شرکت جمکو.