تست اسموک موتور 90 کیلو وات تولیدی شرکت جمکو برای اولین بار در ایران.

این تست با حضور کارشناسان ارشد شرکت مپرا، کارشناسان اداره استاندارد و کارشناسان شرکت جمکو در محل شرکت مپرا انجام شد.

حضور کارشناسان شرکت مپرا و جمکو

حضور کارشناسان شرکت مپرا و شرکت جمکو

حضور کارشناس اداره استاندارد جناب آقای میرزاخانی

حضور کارشناسان اداره استاندارد، شرکت مپرا و شرکت جمکو