بازدید فرماندار محترم ، رئیس اداره کار و اعضای کمیسیون کار و کارگری شهرستان جوین از سالن های تولیدی شرکت جمکو و تقدیر از کارکنان