???? مهندس رستمی، مدیر عامل شرکت ماشین های الکتریکی جمکو:

♦️ افتتاح دفتر صنایع در دانشگاه حکیم سبزواری نشان از تفکر عمیق و آینده نگر مسئولین این دانشگاه دارد.

◀️مدیر عامل شرکت ماشین های الکتریکی جمکو در مراسم افتتاح دفتر صنایع و دفتر تحقیق و توسعه شرکت جمکو در دانشگاه حکیم سبزواری با تشکر از مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری جهت افتتاح دفتر صنایع، گفت: بی شک افتتاح این دفتر نشان از تفکر عمیق و آینده نگر مسئولین دانشگاه دارد.

◀️مهندس رستمی افتتاح این دفتر را فرصتی مغتنم برای ایجاد ارتباط گسترده تر بین دانشگاه و صنعت برشمرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی از وجود دانشگاه و صنعت در کنار هم بهره می برند اما در کشور ما ضرورت این ارتباط تا کنون مغفول مانده است.

◀️وی با تاکید بر اینکه دورنمای شرکت ما تبدیل شدن به قطب الکتروموتور کشور است، ادامه داد: شرکت جمکو از نیروهای توانمندی بهره می برد و این توانایی و دانش را دارد تا بتواند نیاز کشور به این صنعت را تامین نماید.

◀️مهندس رستمی ادامه داد: امیدوار هستیم دست به دست دانشگاه توانمند حکیم سبزواری بتوانیم اهداف و دورنمای خود را محقق کرده و در راستای تعامل و ارتباط مثبت و تاثیرگذار با دانشگاه در آینده نزدیک دفتر دانشگاه را در مجموعه جمکو افتتاح خواهیم کرد .