عنوان آگهی نوع مهلت دریافت سند تاریخ انتشار دریافت فایل
فراخوان مزایده عمومی ضایعات مزایده 1399/06/10 1399/06/01 شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

پیشنهادقیمت

مناقصه واگذاری ساخت مدل و قطعات چدنی مناقصه 1399/06/10 1399/06/01

شرایط اختصاصی

پیشنهاد قیمت