اعضـای هیئـت مدیــره

محمد رستمی
محمد رستمیمدیر عامل
کارشناسی ارشد مکانیک
قاسم قاسمیرئیس هیئت مدیره
وحید عطایی دیسفانیعضو هیئت مدیره
حمید رضا عدالتیعضو هیئت مدیره
محسن واسعی عضو هیئت مدیره