اعضـای هیئـت مدیــره

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمت : مدیــر عامــل و رئیس هیئت مدیره