اعضای هیئت مدیره

/اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره2018-08-15T13:29:53+00:00

اعضـای هیئـت مدیــره

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمت : مدیــر عامــل و رئیس هیئت مدیره
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس رضا غلامی زهان
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس رضا غلامی زهانسمـت : عضو هئیت مدیره
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس جهانی مقدم
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس جهانی مقدمسمـت : عضو هیئت مدیره
Translate »