معرفی مدیران

/معرفی مدیران
معرفی مدیران2018-09-22T09:44:25+00:00

معرفـی مدیــران

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمـت : مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره
پست الکترونیک: ceo@jemcomotor.ir
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس رضا غلامی زهان
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس رضا غلامی زهانسمـت : عضو هئیت مدیره
پست الکترونیک: info@jemcomotor.ir
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای جهانی مقدم
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای جهانی مقدمسمـت : عضو هیئت مدیره
پست الکترونیک: info@jemcomotor.ir
Translate »