معرفی مدیران

/معرفی مدیران
معرفی مدیران2019-08-25T10:07:09+00:00

معرفـی مدیــران

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمـت : مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره
پست الکترونیک: ceo@jemcomotor.ir
Translate »