معرفی مدیران

/معرفی مدیران
معرفی مدیران2019-12-15T08:46:55+00:00

معرفـی مدیــران

نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمی
نـام و نـام خانوادگـی : جناب آقای مهندس محمد رستمیسمـت : مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره
پست الکترونیک: ceo@jemcomotor.ir
Translate »